2. ročník soutěže projektů závěrečných prací

Centrum dokumentárního filmu se spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava a časopisem o dokumentárním filmu DOK.REVUE vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší projekt kvalifikační vysokoškolské práce zabývající se problematikou z oblasti dokumentární kinematografie. 

Cílem soutěže je podnítit akademické prostředí k širšímu zájmu i hlubším a systematičtějším úvahám o dokumentárním filmu, jeho vzniku, distribuce a recepce. V současné době patří dokumentární film mezi spíše okrajová témata akademického bádání v České republice, neboť se vymyká tradičním kategoriím a přístupům používaným v dominantní oblasti hraného filmu. Studium dokumentárního filmu vyžaduje dobrou orientaci v současném mediálním prostoru, znalost tradičních i progresivních metod tvorby dokumentárních filmů i dobrou orientaci v sociokulturní sféře. Protože dokumentární film propojuje všechny uvedené vrstvy, je jeho studium z určitého úhlu pohledu klíčovou disciplínou k pochopení současnosti – doby, kdy společenské otázky procházejí permanentní audiovizuální reflexí elektronických médií.

Kdo soutěží

 • Soutěž je otevřena všem studentům bakalářských, magisterských i doktorských oborů českých vysokých škol (bez ohledu na zaměření mateřské fakulty)
 • Studenti kteréhokoliv ročníku, kteří ale úspěšně absolvovali alespoň první ročník bakalářského studia a zároveň nebudou do konce jarního semestru 2019 obhajovat finální verzi hotové kvalifikační práce.

Náležitosti přihlášení do soutěže

 • Rukopis projektu (včetně uvedení plánovaného dokončení a obájení práce) (*.PDF)
 • Souhlas VŠ s možným uveřejněním projektu i závěrečné práce na stránkách (www.c-d-f.czwww.dokrevue.cz)
 • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 sb. (sken)
 • Dokumenty označit jménem autora projektu a zaslat na vyzkum@c-d-f.cz.
 • Termín 30. 6. 2019

Náležitosti projektu

 • Rozsah: minimálně 3 NS pro bakalářský projekt / minimálně 5 NS pro magisterský projekt / minimálně 7 NS pro projekty disertačních prací
  • Název a stručné shrnutí hlavního tématu práce
  • Jasný popis výzkumného záměru a popis zkoumaného problému
  • Odůvodněné vymezení výzkumného záměru (časové období, teritoriální pokrytí apod.)
  • Předpokládaná metoda zpracování výzkumu a předpokládaný postup
  • Kritická reflexe pramenů a sekundárních zdrojů
  • Výchozí hypotézy a předpoklady, co výzkum objeví
  • Termín předpokládané obhajoby práce.
 • Předběžný soupis pramenů
 • Předběžný soupis literatury
 • Filmografie (pokud je relevantní pro daný projekt)
 • Další zdroje

Soutěž

 • Do soutěže postupují všechny projekty, které splní výše zmíněná kritéria.
 • Termín uzávěrky podávání výzkumných projektů 30. 6. 2019.
 • Email pro podání přihlášek: vyzkum@c-d-f.cz

Výsledky

 • Vyhlášení výsledků proběhne na 23. MFDF Ji.hlava 2019
 • Autoři šesti nejlepších projektů odprezentují svůj záměr na veřejném panelu konaném v rámci MFDF Ji.hlava
 • Na konci uvedeného panelu se vyhlásí po jednom vítězi v kategoriích bakalářský, magisterský a disertační projekt.
 • Argumentační části projektů vybraných editorem portálu budou uveřejněny na DOK.REVUE

Ocenění

 • Bakalářské projekty:nejlepší projekt obdrží ocenění v podobě finanční částky 5.000,- Kč+ možnost konzultace, rešerše a podpory studia Centrem dokumentárního filmu, možnost zpřístupnit relevantní filmový materiál pro zamýšlenou práci.
 • Magisterské projekty: nejlepší projekt obdrží ocenění v podobě finanční částky 10.000,- Kč+ možnost konzultace, rešerše a podpory studia Centrem dokumentárního filmu, možnost zpřístupnit relevantní filmový materiál pro zamýšlenou práci, možnost propojit výzkumníka s relevantními filmovými profesionály
 • Disertační projekty: nejlepší projekt obdrží ocenění v podobě finanční částky 15.000,- Kč+ možnost konzultace, rešerše a podpory studia Centrem dokumentárního filmu, možnost zpřístupnit relevantní filmový materiál pro zamýšlenou práci, možnost propojit výzkumníka s relevantními filmovými profesionály, propojit výzkumníka se zahraničními filmovými profesionály, zajištění zahraniční, v ČR nedostupné literatury, potřebné pro realizaci výzkumného záměru disertační práce. 

Hodnotitelé

 • Projekty budou hodnoceny komisí sestavenou z odborníků na dokumentární kinematografii a audiovizuální média z řad zástupců CDF, MFDF Ji.hlava, českých vysokých škol. V komisi na rok 2019 zasednou (Mgr. Petr Bilík, Ph.D., PhDr, BcA Andrea Slováková, Ph.D., Mgr. Petr Kubica, MgA. Marek Hovorka, Mgr. Šimon Bauer)
 • Jednání komise:
  • 1) individuální bodování projektů dle daných kritérií
  • 2) průměrování bodování a výběr 6 projektů bakalářských a 6 magisterských
  • 3) společná diskuse členů komise o kandidátech na nejlepší projekt

Sledovaná kritéria

 • Originalita tématu (již zpracované/nezpracované téma)
 • Jasnost formulace hypotéz a východisek
 • Použitá metodologie
 • Přítomnost původního výzkumu
 • Používané prameny a zdroje
 • Potenciál zaujmout širší čtenářskou/akademickou/profesionální obec
 • Prostupnost tématu (dosažitelnost zdrojů apod. s výhledem na skutečnou realizaci práce).

 

Výsledky 1. ročníku soutěže

Z celkem šesti přihlášených projektů jsme dva vyřadili pro nesplnění podmínek. Ze zbylých čtyř porota ocenila dva magisterské projekty, a to projekt s pracovním názvem Současný čínský nezávislý dokumentární film v kontextu cenzury Haruny Honcoopové (FAMU) a projekt Ondřeje Kazíka (UPOL) Tvůrčí producentská skupina a proces vzniku dokumentárního pořadu v České televizi.
 

Záměr Haruny Honcoopové je i v mezinárodním kontextu společensky zásadní, diplomantka má zjevnou širokou znalost i hlubší vhled tématu, ovládá jazyk, což ji umožňuje zpracovat unikátní prameny, navíc už je v kontaktu s cennými respondenty a má přístup ke zdrojům. Popsání aktuálního producentského procesu vzniku současného nezávislého čínského dokumentu má navíc ve svém významu přesah i za hranice filmovědního oboru.

Výzkumný projekt Haruny Honcoopové ke stažení ZDE.

 

Na záměru Ondřeje Kazíka oceňujeme snahu popsat neviditelné mechanismy zásadní audiovizuální instituce. Formulované téma je adekvátně široké, diplomant prokázal dobrý přístup ke zdrojům, navíc tématu se již i ve svém akademickém působení podrobněji věnoval. Bližší zpětné vazby k oběma projektům poskytneme autorům v nejbližší době. 

Výzkumný projekt Ondřeje Kazíka ke stažení ZDE

 
 
Rozhodujícím faktorem pro porotu byla originalita, resp. dosavadní nezpracovanost a společenský přínos tématu, v úzkém vztahu k zamýšleným metodám a metodologiím a postupům výzkumu a práce se zdroji. Důležitou roli hraje prokazatelné předporozumění tématu, unikátnost nalezených zdrojů, ale také např. jazykové znalosti či přístup k jedinečným pramenům, šíře a zacílení tématu (tak, aby bylo zpracovatelné na rozsahu dané kvalifikační práce, aniž by zpracování muselo být povrchní), znalost a kritický vztah k pramenům a zdrojům. 

 

V soutěži záměru diplomových a bakalářských prací budeme pokračovat i do budoucna, čímž chceme podpořit rozšíření množství badatelských záměrů zaměřených z různých perspektiv na dokumentární kinematografii, a také zkvalitnění těchto výzkumů i textů. Vítězům rádi nabídneme konzultace s odborníky na daná a příbuzná témata i institucionální podporu knihovny a videotéky Centra dokumentárního filmu.

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: