Soutěž projektů závěrečných prací

Centrum dokumentárního filmu vyhlásilo na konci června 2017 soutěž o nejlepší projekt kvalifikační vysokoškolské práce (bakalářské a magisterské závěrečné práce) zabývající se problematikou z oblasti dokumentární kinematografie. Cílem soutěže bylo podnítit akademické prostředí k širšímu zájmu i hlubším a systematičtějším úvahám o dokumentárním filmu, jeho vzniku, distribuce a recepce. V současné době patří dokumentární film mezi spíše okrajová témata akademického bádání v České republice, neboť se vymyká tradičním kategoriím a přístupům používaným v dominantní oblasti hraného filmu. Studium dokumentárního filmu vyžaduje dobrou orientaci v současném mediálním prostoru, znalost tradičních i progresivních metod tvorby dokumentárních filmů i dobrou orientaci v sociokulturní sféře. Protože dokumentární film propojuje všechny uvedené vrstvy, je jeho studium z určitého úhlu pohledu klíčovou disciplínou k pochopení současnosti – doby, kdy společenské otázky procházejí permanentní audiovizuální reflexí elektronických médií.

Výsledky soutěže

Z celkem šesti přihlášených projektů jsme dva vyřadili pro nesplnění podmínek. Ze zbylých čtyř porota ocenila dva magisterské projekty, a to projekt s pracovním názvem Současný čínský nezávislý dokumentární film v kontextu cenzury Haruny Honcoopové (FAMU) a projekt Ondřeje Kazíka (UPOL) Tvůrčí producentská skupina a proces vzniku dokumentárního pořadu v České televizi.
 

Záměr Haruny Honcoopové je i v mezinárodním kontextu společensky zásadní, diplomantka má zjevnou širokou znalost i hlubší vhled tématu, ovládá jazyk, což ji umožňuje zpracovat unikátní prameny, navíc už je v kontaktu s cennými respondenty a má přístup ke zdrojům. Popsání aktuálního producentského procesu vzniku současného nezávislého čínského dokumentu má navíc ve svém významu přesah i za hranice filmovědního oboru.

Výzkumný projekt Haruny Honcoopové ke stažení ZDE.

 

Na záměru Ondřeje Kazíka oceňujeme snahu popsat neviditelné mechanismy zásadní audiovizuální instituce. Formulované téma je adekvátně široké, diplomant prokázal dobrý přístup ke zdrojům, navíc tématu se již i ve svém akademickém působení podrobněji věnoval. Bližší zpětné vazby k oběma projektům poskytneme autorům v nejbližší době. 

Výzkumný projekt Ondřeje Kazíka ke stažení ZDE

 

Rozhodujícím faktorem pro porotu byla originalita, resp. dosavadní nezpracovanost a společenský přínos tématu, v úzkém vztahu k zamýšleným metodám a metodologiím a postupům výzkumu a práce se zdroji. Důležitou roli hraje prokazatelné předporozumění tématu, unikátnost nalezených zdrojů, ale také např. jazykové znalosti či přístup k jedinečným pramenům, šíře a zacílení tématu (tak, aby bylo zpracovatelné na rozsahu dané kvalifikační práce, aniž by zpracování muselo být povrchní), znalost a kritický vztah k pramenům a zdrojům. 
 

V soutěži záměru diplomových a bakalářských prací budeme pokračovat i do budoucna, čímž chceme podpořit rozšíření množství badatelských záměrů zaměřených z různých perspektiv na dokumentární kinematografii, a také zkvalitnění těchto výzkumů i textů. Vítězům rádi nabídneme konzultace s odborníky na daná a příbuzná témata i institucionální podporu knihovny a videotéky Centra dokumentárního filmu.

 

 

Ocenění

 • Bakalářské projekty: autoři tří nejlepších projektů obdrží každý ocenění v podobě finanční částky 5.000,- + možnost bezplatné konzultace, rešerše a studia v Centru dokumentárního filmu.
 • Magisterské projekty: autoři tří nejlepších projektů obdrží každý ocenění v podobě finanční částky 10.000,- + podpůrný servis Centra dokumentárního filmu + možnost bezplatné konzultace, rešerše a studia v CDF.
   

Hodnotitelé

Hodnotící komise zasedla ve složení: 

Andrea Slováková (režisérka, dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka)
Marek Hovorka (umělecký ředitel MFDF Ji.hlava)
Petr Kubica (producent, dramaturg, překladatel)
Šimon Bauer (ředitel Centra dokumentárního filmu, pedagog)

Sledovaná kritéria

 • originalita tématu (již zpracované/nezpracované téma)
 • jasnost formulace hypotéz a východisek
 • použitá metodologie
 • přítomnost původního výzkumu
 • používané prameny a zdroje
 • potenciál zaujmout širší čtenářskou/akademickou/profesionální obec
 • prostupnost tématu (dosažitelnost zdrojů apod. – s výhledem na skutečnou realizaci práce – především projekty orientované na zahraniční tvorbu posoudit velmi pečlivě).

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: