Soutěž projektů závěrečných prací

Centrum dokumentárního filmu vyhlásilo na konci června 2017 soutěž o nejlepší projekt kvalifikační vysokoškolské práce (bakalářské a magisterské závěrečné práce) zabývající se problematikou z oblasti dokumentární kinematografie. Cílem soutěže bylo podnítit akademické prostředí k širšímu zájmu i hlubším a systematičtějším úvahám o dokumentárním filmu, jeho vzniku, distribuce a recepce. V současné době patří dokumentární film mezi spíše okrajová témata akademického bádání v České republice, neboť se vymyká tradičním kategoriím a přístupům používaným v dominantní oblasti hraného filmu. Studium dokumentárního filmu vyžaduje dobrou orientaci v současném mediálním prostoru, znalost tradičních i progresivních metod tvorby dokumentárních filmů i dobrou orientaci v sociokulturní sféře. Protože dokumentární film propojuje všechny uvedené vrstvy, je jeho studium z určitého úhlu pohledu klíčovou disciplínou k pochopení současnosti – doby, kdy společenské otázky procházejí permanentní audiovizuální reflexí elektronických médií.

Výsledky soutěže

Z celkem šesti přihlášených projektů jsme dva vyřadili pro nesplnění podmínek. Ze zbylých čtyř porota ocenila dva magisterské projekty, a to projekt s pracovním názvem Současný čínský nezávislý dokumentární film v kontextu cenzury Haruny Honcoopové (FAMU) a projekt Ondřeje Kazíka (UPOL) Tvůrčí producentská skupina a proces vzniku dokumentárního pořadu v České televizi.
 

Záměr Haruny Honcoopové je i v mezinárodním kontextu společensky zásadní, diplomantka má zjevnou širokou znalost i hlubší vhled tématu, ovládá jazyk, což ji umožňuje zpracovat unikátní prameny, navíc už je v kontaktu s cennými respondenty a má přístup ke zdrojům. Popsání aktuálního producentského procesu vzniku současného nezávislého čínského dokumentu má navíc ve svém významu přesah i za hranice filmovědního oboru.
 

Na záměru Ondřeje Kazíka oceňujeme snahu popsat neviditelné mechanismy zásadní audiovizuální instituce. Formulované téma je adekvátně široké, diplomant prokázal dobrý přístup ke zdrojům, navíc tématu se již i ve svém akademickém působení podrobněji věnoval. Bližší zpětné vazby k oběma projektům poskytneme autorům v nejbližší době. 

 

Rozhodujícím faktorem pro porotu byla originalita, resp. dosavadní nezpracovanost a společenský přínos tématu, v úzkém vztahu k zamýšleným metodám a metodologiím a postupům výzkumu a práce se zdroji. Důležitou roli hraje prokazatelné předporozumění tématu, unikátnost nalezených zdrojů, ale také např. jazykové znalosti či přístup k jedinečným pramenům, šíře a zacílení tématu (tak, aby bylo zpracovatelné na rozsahu dané kvalifikační práce, aniž by zpracování muselo být povrchní), znalost a kritický vztah k pramenům a zdrojům. 
 

V soutěži záměru diplomových a bakalářských prací budeme pokračovat i do budoucna, čímž chceme podpořit rozšíření množství badatelských záměrů zaměřených z různých perspektiv na dokumentární kinematografii, a také zkvalitnění těchto výzkumů i textů. Vítězům rádi nabídneme konzultace s odborníky na daná a příbuzná témata i institucionální podporu knihovny a videotéky Centra dokumentárního filmu.

 

 

Ocenění

 • Bakalářské projekty: autoři tří nejlepších projektů obdrží každý ocenění v podobě finanční částky 5.000,- + možnost bezplatné konzultace, rešerše a studia v Centru dokumentárního filmu.
 • Magisterské projekty: autoři tří nejlepších projektů obdrží každý ocenění v podobě finanční částky 10.000,- + podpůrný servis Centra dokumentárního filmu + možnost bezplatné konzultace, rešerše a studia v CDF.
   

Hodnotitelé

Hodnotící komise zasedla ve složení: 

Andrea Slováková (režisérka, dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka)
Marek Hovorka (umělecký ředitel MFDF Ji.hlava)
Petr Kubica (producent, dramaturg, překladatel)
Šimon Bauer (ředitel Centra dokumentárního filmu, pedagog)

Sledovaná kritéria

 • originalita tématu (již zpracované/nezpracované téma)
 • jasnost formulace hypotéz a východisek
 • použitá metodologie
 • přítomnost původního výzkumu
 • používané prameny a zdroje
 • potenciál zaujmout širší čtenářskou/akademickou/profesionální obec
 • prostupnost tématu (dosažitelnost zdrojů apod. – s výhledem na skutečnou realizaci práce – především projekty orientované na zahraniční tvorbu posoudit velmi pečlivě).

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                              

 

 Dále spolupracujeme s: