Soutěž projektů závěrečných prací

Centrum dokumentárního filmu vyhlašuje soutěž o nejlepší projekt kvalifikační vysokoškolské práce (bakalářské a magisterské závěrečné práce) zabývající se problematikou z oblasti dokumentární kinematografie. Cílem soutěže je podnítit akademické prostředí k širšímu zájmu i hlubším a systematičtějším úvahám o dokumentárním filmu, jeho vzniku, distribuce a recepce. V současné době patří dokumentární film mezi spíše okrajová témata akademického bádání v České republice, neboť se vymyká tradičním kategoriím a přístupům používaným v dominantní oblasti hraného filmu. Studium dokumentárního filmu vyžaduje dobrou orientaci v současném mediálním prostoru, znalost tradičních i progresivních metod tvorby dokumentárních filmů i dobrou orientaci v sociokulturní sféře. Protože dokumentární film propojuje všechny uvedené vrstvy, je jeho studium z určitého úhlu pohledu klíčovou disciplínou k pochopení současnosti – doby, kdy společenské otázky procházejí permanentní audiovizuální reflexí elektronických médií.

Kdo se může zúčastnit

 • studenti bakalářských a magisterských oborů českých vysokých škol bez ohledu na zaměření mateřské fakulty
 • studenti druhého a vyššího ročníku (studenti po úspěšném absolvování alespoň prvního ročníku bakalářského studia)   

 

Náležitosti přihlášení do soutěže

 • návrh projektu včetně uvedení plánovaného dokončení a obhájení práce ve formátu pdf
 • sken potvrzení o studiu
 • dokumenty označit jménem autora projektu a zaslat na vyzkum@c-d-f.cz nejpozději do 30. 6. 2017

   

Náležitosti projektu

 • rozsah: 3-6 NS pro bakalářský projekt / 7-10 stran pro magisterský projekt
 • název a stručné shrnutí hlavního tématu práce
 • popis výzkumného záměru a popis zkoumaného problému
 • vymezení výzkumného záměru (časové období, teritoriální pokrytí apod.)
 • předpokládaná metoda zpracování výzkumu a předpokládaný postup
 • kritická reflexe pramenů a sekundárních zdrojů
 • výchozí hypotézy a předpoklady, co výzkum objeví
 • termín předpokládané obhajoby práce
 • předběžný soupis pramenů
 • předběžný soupis literatury
 • filmografie (pokud je relevantní pro daný projekt)

 

Soutěž

 • do soutěže postupují všechny projekty, které splní výše zmíněná kritéria.
 • termín uzávěrky podávání výzkumných projektů je 30. 6. 2017 23.59 hod.
 • termín vyhlášení výsledků je 31. 7. 2017 

 

Ocenění

 • Bakalářské projekty: autoři tří nejlepších projektů obdrží každý ocenění v podobě finanční částky 5.000,- + možnost bezplatné konzultace, rešerše a studia v Centru dokumentárního filmu.
 • Magisterské projekty: autoři tří nejlepších projektů obdrží každý ocenění v podobě finanční částky 10.000,- + podpůrný servis Centra dokumentárního filmu + možnost bezplatné konzultace, rešerše a studia v CDF.
   

Hodnotitelé

Projekty budou hodnoceny komisí sestavenou z odborníků na dokumentární kinematografii a audiovizuální média z řad zástupců CDF, MFDF Ji.hlava a dalších oborových institucí či vysokých škol. 
Komise bude tří až pětičlenná. 

 

Sledovaná kritéria

 • originalita tématu (již zpracované/nezpracované téma)
 • jasnost formulace hypotéz a východisek
 • použitá metodologie
 • přítomnost původního výzkumu
 • používané prameny a zdroje
 • potenciál zaujmout širší čtenářskou/akademickou/profesionální obec
 • prostupnost tématu (dosažitelnost zdrojů apod. – s výhledem na skutečnou realizaci práce – především projekty orientované na zahraniční tvorbu posoudit velmi pečlivě).

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                   

 

 Dále spolupracujeme s: